IWAMI - MASHIKO POTTERY - 14 NOVEMBER, 2007 - degenhardt