MIYAMI - MASHIKO CERAMICS 16 NOVEMBER 2008 - degenhardt